REFERENCE

Dokážeme díky médiím oslovit miliony lidí, umíme zorganizovat akce pro tisíce návštěvníků, stejně tak se ale pečlivě věnujeme přípravě odborného semináře pro desítky účastníků. Níže naleznete reprezentativní výběr našich zakázek, které jsme v uplynulých letech realizovali. Na vyžádání rádi poskytneme podrobnější informace.


Komunikační kampaně

"Jak se točí odpady"

Kampaň na podporu třídění odpadů v Olomouckém kraji - komplexní realizace širokého spektra  informačních a popularizačních aktivit (kreativní a grafický návrh, medializace, venkovní reklama, akce pro veřejnost, odborné semináře a konference, soutěž pro obce, apod.)
www.jaksetociodpady.cz

 

"Kam s nápojáčem"

Informační aktivity, zaměřené na osvětu v oblasti třídění použitých nápojových kartonů - kreativní koncepce, grafické návrhy, medializace, venkovní aktivity (osvětové ekohlídky na významných akcích a v obchodních centrech), soutěž pro veřejnost, webové stránky, apod. www.kamsnapojacem.cz

 

Podpora sběru vysloužilého elektra

Informační podpora správného třídění vyřazených elektrozařízení ve vybraných krajích v ČR - návrhy komunikace s přihlédnutím k jednotlivým regionálním odchylkám (kreativní koncepce, venkovní akce pro veřejnost, medializace, tiskové konference, organizace odborných exkurzí, seminářů, apod.)


Konference, semináře, ceremoniály

Předávání ocenění pro obce

Komplexní zajištění slavnostních ceremoniálů - vyhlašování výsledků soutěží pro obce v několika krajích ČR. Zahrnovalo výběr vhodných prostorů, koordinaci akcí, zajištění programu, moderace, hostesek a promotérů, rautu, výrobu ocenění, přípravu věcných cen, zajištění květinové výzdoby, atd.

Odborné semináře

Zabezpečení cyklu odborných seminářů pro zástupce státní správy a samosprávy, pro pedagogy ZŠ a SŠ v několika krajích. Zahrnovalo oslovení učastníků, rozeslání pozvánek, evidenci účasti, koordinaci akcí, technické zajištění akcí - prezentační technika, ozvučení, apod., zabezpečení občerstvení, doplňkových exkurzí, zajištění zpětné vyzby od účastníků formou dotazníků, atd.

Tiskové konference

Tisková konference k projektu česko-polské spolupráce v oblasti kultury. Zahrnovalo přípravu podkladů, tiskové zprávy, pozvání novinářů, atd. Konference se zúčastnili novináři z tištěných i elektronických médií, která působí v Olomouckém kraji. O události následně referovala hlavní regionální i celorepubliková média. Zpracován byl i následný monitoring výstupů.


Akce pro veřejnost

Den otevřených dveří

Pro našeho klienta na Vysočině jsme zorganizovali Den otevřených dveří. Součástí akce byla příprava programu, zajištění občerstvení, kyvadlové dopravy, medializace a propagace akce, koordinace akce na místě, příprava soutěže, stavba pódia, ozvučení, atd.

 

Program v nákupním centru

Zajištění zábavné akce pro veřejnost s ekologickou tematikou v obchodním centru v Olomouci. Zahrnovalo přípravu programu, výběr a oslovení participujících umělců, koordinaci, produkci a propagaci akce.

Zápis do knihy rekordů

Realizace úspěšného rekordního zápisu do české knihy rekordů, který se uskutečnil v Prostějově. Cílem bylo postavit největší model svozového automobilu z kartonových krabic.


Propagace správného nakládání s odpady

Tašky na třídění odpadů

Grafický návrh, výroba a dodání speciálních sad barevných tašek na třídění odpadu do stovek tisíc domácností v obcích a městech v celé České republiky. Separační sady jsou k dispozici ve dvou velikostech - do bytů a rodiných domů, jsou opatřeny speciálním potiskem a při jejich výrobě byl použit recyklovaný materiál.

Ekokoutky

Speciální stanoviště s informacemi o třídění a recyklaci odpadů. Nacházejí se v několika krajích na turisticky exponovaných místech (zoologické zahrady). Jejich součástí jsou informační panely, válce s ukázkami materiálů a rovněž atrakce a hrací prvky pro děti.

Recyklační kufřík

Vzdělávací pomůcka pro pedagogy základních a středních škol, která je určená k rozšiřování povědomí o recyklaci a následném využití vytříděných odpadů. Obsahuje speciální panely s ukázkami jednotlivých komodit a recyklovaných výrobků. Součástí kufříku je rovněž speciální brožura pro učitele.


Velkoplošná propagace, grafické návrhy, publikace

Polep tramvaje

Celoplošný polep tramvajového vozu Městské hromadné dopravy v Olomouci. Zahrnovalo grafický návrh, předtiskovou přípravu, tisk a instalaci fólií na vozidlo.

Velkoplošný nosič

Velkoplošná propagace třídění vysloužilých elektrozařízení. Na několika frekventovaných místech v Olomouci s vysokým pohybem pěších, cyklistů i cestujících MHD byly umístěny speciální nosiče, které téma atraktivním a originálním způsobem přiblížili občanům i návětěvníkům města.

Brožura "Společnou cestou"

Reprezentativní publikace určená k prezentaci Sociálních služeb Vsetín. Brožura představila organizaci působící v neziskovém netradiční formou - s pomocí černobílých fotografií klientů a originálních emocionálně zabarvených textů. Zahrnovalo ideový a grafický návrh, tvorbu a korektury textů, sazbu a tisk. Náhled brožury naleznete zde